Български (България) Русский (Россия) English (United Kingdom)
25 Февруари 2020 г.

ОП "Иновации и Конкурентноспособността" 2014-2020 г.

„ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Проект № BG16RFOP002-1.001-0212-С01 „Постигане на интелигентен и устойчив растеж в "АТРА 96" ООД
чрез създаване на иновационна среда и инфраструктура за внедряване на иновативни продукти“, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

ОП "Иновации и Конкурентноспособността" 2014-2020 г.

„ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Проект № BG16RFOP002-1.001-0212-С01 „Постигане на интелигентен и устойчив растеж в "АТРА 96" ООД
чрез създаване на иновационна среда и инфраструктура за внедряване на иновативни продукти“, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

ОП "Иновации и Конкурентноспособността" 2014-2020 г.

„ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Подобряване конкурентноспособността на  “АТРА-96” ООД посредством внедряване на ново оборудване осигуряващо повишаване на производствения и експортен капацитет и засилване ресурсната ефективност и ефикасност

 

  

  

   

   

 

ОП "Иновации и Конкурентноспособността" 2014-2020 г.

„ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Подобряване конкурентноспособността на  “АТРА-96” ООД посредством внедряване на ново оборудване осигуряващо повишаване на производствения и експортен капацитет и засилване ресурсната ефективност и ефикасност

 

  

  

   

   

 

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2009 by Fuzion Ltd.